:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
:: Partnerzy ::RS Active


9a

Dynamik


:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Świętokrzyski Klub Alpinistyczny ::

STATUT
STOWARZYSZENIA
"Świętokrzyski Klub Alpinistyczny"
w KielcachROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1

1. "Świętokrzyski Klub Alpinistyczny" w Kielcach jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, zwanym dalej "Klubem".
2. Klub działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. -o kulturze fizycznej (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z póĽn. zm.) oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.- o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (jedn. tekst Dz. U . z 2003 r . Nr 96 , poz. 873) i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest Polska, a siedzibą władz Miasto Kielce.
2. Klub może działać poza granicami Polski, o ile na taką działalność zezwala prawo danego państwa.

§ 3

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych założeniach programowych.

§ 4

Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.

§ 5

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby realizacji


§ 6

Celem Klubu jest:
1. Prowadzenie działalności w zakresie taternictwa, taternictwa jaskiniowego, alpinizmu, alpinizmu jaskiniowego, himalaizmu, speleologii, wspinaczki sportowej, turystyki kwalifikowanej oraz trekkingu.
2. Szeroko pojęte poznawanie gór, jaskiń, obiektów podziemnych, rejonów krasowych, oraz innych rejonów turystycznych w Polsce oraz na świecie.
3. Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi szczególnie w zakresie pomocy młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej patologiami społecznymi, propagowanie wiedzy o górach, alpinizmie, jaskiniach oraz kulturze turystyki.
4. Podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawnej rezerwatów, pomników przyrody nieożywionej, jaskiń oraz siedlisk nietoperzy.
5. Współpraca z władzami w zakresie promocji regionu.


§ 7

Klub realizuje swoje cele pod kierunkiem Zarządu, w oparciu o pracę społeczną swoich członków, a także w oparciu o pomoc sympatyków Klubu.

§ 8

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Zrzeszanie osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie taternictwa, taternictwa jaskiniowego, speleologii, alpinizmu, alpinizmu jaskiniowego, wspinaczki sportowej, turystyki kwalifikowanej, trekkingu oraz badania obiektów podziemnych.
2. Organizowanie i popieranie działalności sportowej, szkoleniowej, eksploracyjnej, wyprawowej i naukowo-badawczej w kraju oraz za granicą dla członków Klubu.
3. Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi szczególnie w zakresie pomocy młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej patologiami lub ubóstwem kulturalnym.
4. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami w zakresie działalności Klubu.
5. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
6. Organizowanie kursów, pokazów, wystaw, odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów itp.
7. Czuwanie nad należytym poziomem etycznym członków Klubu.
8. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań Klubu.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne, osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10

Członkami Klubu mogą być również cudzoziemcy, także nie mający miejsca stałego zamieszkania na terenie RP.

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków sympatyków
2) członków zwyczajnych
3) członków wspierających
4) członków honorowych

§ 12

1. Członkiem sympatykiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Klubu.
2. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Klubie uzyskuje status członka sympatyka po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wniesieniu opłaty wpisowej.
3. W wypadku osoby niepełnoletniej do przyjęcia w poczet członków Klubu konieczne jest pisemne wyrażenie zgody przez rodziców lub prawnego opiekuna.

§13

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być zostać pełnoletnia osoba fizyczna, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Klubu, uprzednio posiadająca status członka sympatyka.
2. Członkostwo zwyczajne klubu nabiera się przez przyjęcie kandydatury decyzją Walnego Zebrania na wniosek Zarządu lub 5 członków zwyczajnych.
§14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Klubu.

§15

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu oraz rozwoju alpinizmu.
2. Członek honorowy przyjmowany jest decyzją Walnego Zebrania Członków na wniosek trzech członków Zarządu Klubu .

§ 16

Członek sympatyk ma prawo:
1. Zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Klubu.
2. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Klubu oraz korzystać z pomocy Klubu na zasadach określonych przez Walne Zebranie.
3. Posiadać legitymację i nosić odznakę Klubu.

§17

Obowiązkiem członka sympatyka jest :
1. Dbanie o dobre imię Klubu.
2. Czynne uczestnictwo w pracach Klubu.
3. Składania do Zarządu Klubu sprawozdań o prowadzonej działalności górskiej, jaskiniowej oraz naukowo-badawczej.
4. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji.
5. Dbanie o majątek Klubu.
6. Przestrzeganie statutu i postanowień władz Klubu.
7. Przestrzeganie zasad etyki, dyscypliny i przyjętych w taternictwie zwyczajów.
8. Systematyczne opłacanie składek członkowskich po okresie 3 miesięcy od dnia przyjęcia w poczet członków Klubu.


§18

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Klubu oraz korzystać z pomocy Klubu na zasadach określonych przez Walne Zebranie
2. Zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Klubu
3. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu
4. Posiadać legitymację i nosić odznakę Klubu
5. Wypożyczania sprzętu będącego własnością Klubu na zasadach określonych w regulaminie magazynu.

§19

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest :
1. Dbanie o dobre imię Klubu.
2. Czynne uczestnictwo w pracach Klubu.
3. Składania do Zarządu Klubu sprawozdań o prowadzonej działalności górskiej, jaskiniowej i naukowo-badawczej.
4. Kształtowanie i realizacja programu i uchwał władz Klubu.
5. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji.
6. Dbanie o majątek Klubu.
7. Przestrzeganie statutu i postanowień władz Klubu.
8. Przestrzeganie zasad etyki, dyscypliny i przyjętych w taternictwie zwyczajów.
9. Systematyczne opłacanie składek członkowskich.

§ 20

1. Członkowie honorowi posiadają te same prawa i obowiązki co członek zwyczajny, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
2. Członek honorowy jest zwolniony z opłaty składek członkowskich, nie może wypożyczać sprzętu stanowiącego własność Klubu.

§21

1. Członkowie wspierający posiadają te same prawa i obowiązki co członek zwyczajny, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
2. Członek wspierający jest zwolniony z opłaty składek członkowskich, nie może wypożyczać sprzętu stanowiącego własność Klubu.

§22

1. Członek Klubu może zostać zawieszony w swoich prawach w przypadku naruszenia postanowień statutowych.
2. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Zarząd Klubu jednogłośnie, w pełnym składzie.
3. Członek Klubu zostaje zawieszony w prawach do najbliższego Walnego Zebrania.
§23

Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;
2. Wykluczenie przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu:
1) Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu.
2) Za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 6 miesięcy.
3) Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

§24

Członek występujący lub wykluczony z Klubu zostaje skreślony z ewidencji członków Stowarzyszenia i nie może żądać zwrotu wpłaconych składek i opłat.


ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia


§ 25

1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd Klubu
3) Komisja Rewizyjna
2. Wybory do władz Klubu odbywają się w tajnym i bezpośrednim głosowaniu za zgodą zgłoszonych kandydatów.
3. Uchwały władz Klubu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, zgromadzeni mogą ustalić głosowanie tajne.
4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 2 lata
5. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Klubu.


Walne Zebranie Członków


§26

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
2) Z głosem doradczym - członkowie sympatycy, honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) W pierwszym terminie - liczby członków określonej w §25, ust.3,
2) W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut póĽniej po terminie pierwszym - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.

§27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie programu działania Klubu
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
3. Udzielenie lub odmawianie na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępującemu Zarządowi Klubu absolutorium.
4. Uchwalanie statutu lub zmian w nim.
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu.
6. Odwołanie członków Zarządu Klubu.
7. Wybór władz Klubu
8. Przywrócenie praw członkowskich.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych organizacji lub wystąpienia z nich.
10. Usuwanie z klubu za naruszenia postanowień statutowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu.


§28

1. Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na żądanie:
1) 1/3 członków zwyczajnych Klubu.
2) Komisji Rewizyjnej.
2. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinno być złożone do Zarządu Klubu w formie pisemnej z podaniem celu (przedmiotu) obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków Klubu, w drugim uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

Zarząd


§29

1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd Klubu odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem.
3. Zarząd Klubu składa się z 3-9 osób, w tym prezesa, wice prezesa, sekretarza, skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie:
4. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
5. O terminie i przedmiocie posiedzenia Zarządu Klubu winni być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

§30

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
3. Opracowanie regulaminu i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznych działań Klubu
4. Uchwalanie budżetów oraz przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i funduszem Klubu
5. Składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem
6. Zwoływanie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
7. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu członków wspierających
8. Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie członkostwa zwyczajnego oraz honorowego
9. Podejmowanie innych uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
10. Zawieszanie członków Klubu w prawach członkowskich
11. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o usunięcie członków Klubu
12. Ustalenie wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej


Komisja Rewizyjna


§31

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
2. Ilość członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie.
3. Komisja Rewizyjna jest odrębnym organem od Zarządu Klubu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
4. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo udzielania bądĽ nie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie okresowych kontroli statutowych i finansowych,
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
3. Składanie sprawozdań z całokształtu działalności przed Walnym Zebraniem oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
4. Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.


§33

1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
1) Rezygnacji z mandatu
2) Niemożności uczestniczenia w pracach przez okres dłuższy niż 3 miesiące
3) Utraty praw obywatelskich
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swojego składu o nie więcej niż 1/3 liczbę członków pochodzących z wyboru
3. Władze Klubu zobowiązane są przestrzegać wewnątrz organizacyjnej demokracji, informować członków Stowarzyszenia o swoich pracach.


ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze


§34

1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej, dotacji, dochodów z własnej działalności .
2. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd Klubu.
3. Klub nie może prowadzić działalność gospodarczej.
4. Klub:
1) Nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2) Nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) Nie wykorzystuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
4) Nie kupuje na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5) W swojej działalności przestrzega także innych ograniczeń, jakie wynikają z przepisów dotyczących organizacji pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ VI
Sposób reprezentacji Klubu


§35

Do reprezentowania Klubu upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Klubu z jednym z członków Zarządu Klubu łącznie.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe


§36

1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.
2. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie zmian statutowych wymaga 2/3 głosów przy 50% obecności członków Klubu uprawnionych do głosowania.


§37

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, ilością 2/3 głosów przy obecności połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa jednocześnie tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
3. Uchwała o przekazaniu majątku Klubu wymaga zgody władz rejestracyjnych.

(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię